19. Læserbreve

22. november 2017

Uddannelsesinstitutioner, - også decentralt!
Af Jørgen Nørby
Regionsrådsmedlem og kandidat for V til regionsrådsvalget d. 21. november


Når jeg i valgkampen til regionsrådsvalget mange gange har sagt, at vi skal have ”en region i balance”, så gælder det på alle områder, og ikke kun et stærkt og velfungerende akutberedskab for at skabe størst mulig tryghed, - også langt væk fra hospitalerne. Det gælder også på uddannelsesområdet, hvor Regionsrådet har stor indflydelse på udbuddet af ungdomsuddannelser på de eksisterende uddannelsesinstitutioner, - gymnasier, VUC og erhvervsskoler, men også i ønsket om oprettelse af nye uddannelsestilbud i de større byer, som i værste fald kan true allerede eksisterende uddannelsestilbud i de mere tyndt befolkede egne.

Det er af enorm betydning for bosætning og erhvervsudvikling i et område, at der er en bred vifte af ungdomsuddannelser samt tilbud om mellem- og videregående uddannelser, - pædagog, lærer og alle sundhedsuddannelser, som i Region Midtjylland er en del af VIA University College med campus afdeling i Holstebro og læreruddannelse i Skive og Nørre Nissum. Også her har Region Midtjylland en indstillingsret, og dermed en stærk indflydelse på såvel udbud samt uddannelsernes fysiske placering, som kan være afgørende for opretholdelse af en regional balance samt rekruttering af fremtidig arbejdskraft til skoler, institutioner og hele sundhedssektoren, som i fremtiden vil være stærkt forankret ude i kommunerne.

”En region i balance” er derfor meget afhængig af decentrale uddannelsestilbud og et fortsat stærkt VIA, - også i Nordvestjylland!

Link til artikkel  af regionsrådsmedlem Jørgen Nørby i

Lemvig Folkeblad
"Regionen skal sikre vores tryghed."

Jørgen Nørby: Fremtidens Sundhesvæsen
”Det, der ikke er svært, skal klares nært!”
Fremtidens sundhedsvæsen, - ”Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser!” – det lyder næsten for flot, men jeg er sikker på, at det kan realiseres.
Fremtidens sundhedsvæsen er baseret på, at langt de fleste opgaver klares lokalt i almen praksis, Akuthuset eller i samarbejde med den lokale kommune.

Hospitalsindlæggelse ønsker ingen, men det kan være nødvendigt i forbindelse med ulykke eller specialiseret sygdom, så derfor de nye ”super hospitaler” med specialisterne i døgnberedskab.

”Super hospitalerne” med specialistbehandlingen, - som måske også ligger langt fra bopælen, - er til akut behandling, og den videre behandling og pleje foregår herefter i nærområdet tættest muligt på egen bopæl og pårørende.

Dygtige læger i almen praksis er en betingelse herfor, men det har vi heldigvis også i Region Midtjylland, og dernæst er ”Tryghedshotellet” i Lemvig det bedste eksempel på, hvordan samarbejdet omkring bedste behandling i nærområdet, fungerer i praksis, når Region og Kommune arbejder sammen med det ene formål, at det drejer sig om at skabe den størst mulige tryghed for vore borgere/patienter.

Akuthuset i Lemvig, - når det kommer! – pengene er bevilget fra Staten og etablering er senest i forbindelse med opstart i Gødstrup, vil sammen med fastholdelse af en døgnbemandet lægebil i Lemvig samt lægehelikopter, give en endnu større lokal tryghed for hjælp i forbindelse med sygdom og ulykke i de fleste af døgnets timer.

Akuthuset i Lemvig, - som forventeligt etableres i 2018/19! - samt fysiske gode forhold for almen praksis, vil sammen med en stærk afdeling N3 på Regionshospitalet i Lemvig, et døgnbemandet akutberedskab med ambulance og lægebil vil forhåbentlig også være garant for, at det også i fremtiden, vil være attraktivt at etablere sig i Lemvig som praktiserende læge.
Jørgen Nørby, Regionsrådsmedlem og regionsrådskandidat, VLæserbrev fra Jørgen Nørby, Lemvig 
Regionsrådsmedlem V, og Regionsrådskandidat for Venstre til valget den 21. november
Høfde 42, - depotet skal fjernes!

Kære Bjarne Hansen
Du kender min holdning til giftdepotet på Harboøre Tange,  - ”det skal fjernes, og det kan kun gå for langsomt!” – så jeg er noget forundret over din udmelding om, at det ønsker Venstre ikke at medvirke til.  Jeg og Venstre ønsker ligeså meget som du depotet fjernet, og det har vi gjort i mange år, men hverken lokalt eller regionalt kan vi løfte opgaven rent økonomisk, og desværre har der ikke i hverken den nuværende eller den tidligere regering med en SF miljøminister været vilje til at få løst problemet. Lemvig Byråd har bakket op omkring vores fælles beslutning i Regionsrådet om, at depotet skal fjernes, og det er en statsopgave. Lemvig Kommune/Lemvig Forsyning er aktivt gået ind i opgaven for at få påbegyndt oprydningen, så jeg synes, det er en rigtig god nyhed, at der nu er bevilget et pænt million beløb til et forskningsprojekt omkring oprydningen. Hvis projektet lykkes, og man sammen med en oprydning samtidig kan genbruge nogle af stofferne i depotet, - fosfor og kviksølv, - så det ikke blot skal deponeres et andet sted i Verden som giftstof til evig tid, ja så er der for alvor tale om en win-win situation. Samtidig er det et klart signal til Staten om, at vi fra Lemvig Kommune og Region Midtjylland nu kræver handling. En handling som jeg og Venstre er garant for, at der hele tiden vil blive fulgt op på.